Stichting Hill Tribes` Children

BELEIDSPLAN Stichting Hill Tribes` Children 2020 - 2030


Voorgeschiedenis

In 2002 vertrok initiator van de stichting Joop Rieff met een speciaal doel naar Thailand. Hij had het plan opgevat de bergkinderen uit het noorden van dat land, de zogenaamde Hill Tribes' Children, kansen op een beter leven en toekomst te geven. Deze kinderen komen uit kleine bergdorpen, waar nagenoeg geen mogelijkheid is een behoorlijke school te bezoeken. Op een goede school - veelal wat dichter bij de grote steden - worden de toekomstkansen van deze kinderen aanzienlijk verbeterd. Op dergelijke scholen is het echter verplicht schooluniformen te dragen en dient schoolgeld, schoolboeken en ander materiaal betaald te worden. De ouders/opvoeders van de bergkinderen beschikken daarentegen niet over financiŽle middelen. Vandaar dat voor deze kinderen goed onderwijs zonder hulp vrijwel is uitgesloten.

Tot 2008 werkte Joop Rieff als vrijwilliger voor een opvanghuis in Mae Taeng, een provincie ten noorden van Chiang Mai. Daarbij ontving hij vanuit Nederland reeds onmisbare (financiŽle) support. Met de opgebouwde ervaring en met een warm hart voor de bergvolkeren startte Joop Rieff een nieuw Thais project en een eigen opvanghuis in Pa Mai, eveneens in de provincie Mae Taeng.

Op 6 mei 2008 werd Stichting Hill Tribes` Children (hierna: de stichting) opgericht bij notaris Van Leusden te Zwijndrecht. De stichting zet zich er voor in om het door Joop Rieff (toen pas) opgestarte tehuis financieel mogelijk te maken en te houden. Daarbij kan worden gedacht aan het betalen van de huur van het tehuis, slaapvoorzieningen, gezond eten en drinken, degelijke kleding en het bezoeken van een goede school. De belangrijkste doelstelling van het tehuis is kinderen de kans te geven een school te bezoeken en te werken aan een eigen zelfstandige toekomst. Een voorwaarde om in het tehuis te verblijven is dan ook dat zij dagelijks naar school gaan.

In 2011 werd de locatie in Pa Mai noodgedwongen verlaten, omdat de grondeigenaar de huur opzegde. In de nabije omgeving werd een nieuw perceel gevonden. Het was een strook grond van een voormalige autogarage in het dorpje Ban Phuen. Het op het perceel aanwezige garage-gebouw werd met de hulp van een aantal omwonenden en een aantal oudere bewoners van het kindertehuis omgebouwd tot nieuwe slaapruimten. Hierin slapen nu de meisjes. De grote loods aan de achterzijde van het perceel werd omgebouwd tot slaapverblijf van de jongens. Tevens werden nieuwe sanitaire voorzieningen gerealiseerd.

In ons tehuis wonen kinderen die afkomstig zijn van in het bijzonder de bergvolkeren 'Lisu' en 'Karen'. Sinds 2010 wordt de dagelijkse leiding in het tehuis verzorgd door Jee, behorend tot de Karen bergstam. Jee heeft ooit zelf ook in een kindertehuis gewoond en heeft, dankzij de steun van Joop Rieff en onze stichting, Bestuurswetenschappen kunnen studeren aan een universiteit in Chiang Mai.

Kinderen van zogenaamde bergstammen beschikken vaak niet over een Thaise nationaliteit hebben en hebben hierdoor een zeer beperkt 'ID'. Als gevolg hiervan worden zij regelmatig als minderwaardig beschouwd en hebben niet de kansen die de Thai wel heeft. De stichting vindt het van belang dat in ieder geval onderzocht wordt of - en zo ja op welke wijze - gerealiseerd kan worden dat deze kinderen uiteindelijk zullen beschikken over een volwaardige Thaise identiteit. Hier zijn echter (juridische) kosten aan verbonden.

Op 14 mei 2018 overleed Joop Rieff op 63-jarige leeftijd. Zowel in Nederland als in Thailand was het verlies enorm. Maar het bestuur van de stichting blijft enthousiast om de nalatenschap die Joop achterliet in stand te houden. Het stichtingsbestuur heeft wekelijks een aantal keren telefonisch contact met Jee en overlegt met hem onder meer over de voortgang van het tehuis, over het aannemen van nieuwe kinderen in het tehuis, over studiemogelijkheden van de oudere kinderen alsmede over meer incidentele zaken. Zaken waarvoor voorheen Joop Rieff als contactpersoon gold. Het bestuur heeft in de loop der jaren in Thailand bovendien een netwerk opgebouwd, waarop in noodgevallen teruggevallen kan worden. Zo zijn bewoners uit de omgeving en oud-bewoners van het tehuis bereid zich in te zetten voor het behoud van het kindertehuis.

Onmisbaar hierbij blijft de steun van donateurs en andere geÔnteresseerden.

Missie

De stichting heeft als missie armlastige kinderen, voornamelijk bergkinderen (de zogenaamde Hill Tribes' Children) in Zuid-Oost-AziŽ financieel te ondersteunen in hun ontwikkeling, zulks in de ruimste zin des woords. Bergkinderen zijn kinderen afkomstig van bergvolkeren, waaronder wezen en halfwezen. Door opvang, opvoeding, huisvesting, scholing en studiebegeleiding in een opvanghuis krijgen zij de kans zich te ontwikkelen, gericht op een zelfstandig bestaan. Meer concreet streeft de stichting naar het volgende:

1. Het financieel mogelijk houden van het in 2008 opgerichte kindertehuis en om daar zo`n 20 kinderen te laten wonen, zowel jongens als meisjes.

2. Het financieel mogelijk maken van vervolgstudies van de kinderen om zo de kans, om ook op lange termijn zelfstandig een bestaan op te bouwen te optimaliseren. Indien nodig zal de stichting ook financieel zorgdragen voor een woonvoorziening voor deze studenten.

3. De financiŽle mogelijkheden onderzoeken om het kindertehuis uit te breiden.

4. De mogelijkheid om de grond van het kindertehuis in eigendom te verwerven, zodat geen jaarlijkse huur meer verschuldigd is.

5. De mogelijkheid onderzoeken om de kinderen een Thaise nationaliteit te laten bezitten.

De organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar.

Middelen

De stichting verkrijgt haar financiŽle middelen uit hoofde van erfstellingen, legaten, giften, sponsorgelden en alle andere wettige middelen.

De instrumenten

Het bestuur streeft er naar haar missie te bereiken via de volgende instrumenten: - Het voeren van een verantwoord en gezond financieel beleid. - Het actief informeren van de donateurs van de stichting door het beheren van een actuele website, het uitbrengen van een nieuwsbrief en het verspreiden van nieuwsberichten via Facebook. - Het actief (laten) benaderen van natuurlijke en rechtspersonen voor het doen van een gift. - Het (laten) organiseren van sponsoracties, bijvoorbeeld via scholen en sportevenementen.

Financieel beleid

Maandelijks informeert de huisvader van het kindertehuis het bestuur over gedane uitgaven. De penningmeester informeert de overige bestuursleden minimaal elk kwartaal middels een kosten- en batenoverzicht en stelt uiterlijk binnen zes maanden na aanvang van het boekjaar een financieel jaarverslag op over het voorgaande boekjaar.

Vrijwilligers

De organisatie van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers (dus onbezoldigd). Ook anderen, dan de bestuurders, die zich inzetten voor de stichting zullen niet meer worden betaald dan op basis van een onkostenvergoeding.

Dordrecht, december 2019


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)