Stichting Hill Tribes` Children

BELEIDSPLAN Stichting Hill Tribes` Children 2014 - 2018


Inleiding

Op 6 mei 2008 werd Stichting Hill Tribes` Children (hierna: de stichting) opgericht bij notaris Van Leusden te Zwijndrecht. In 2002 vertrok mede-oprichter van de stichting Joop Rieff met een speciaal doel naar Thailand. Hij had het plan opgevat de bergkinderen uit het noorden van dat land, de zgn. Hill Tribes'Children, kansen op een beter leven en toekomst te geven. Deze kinderen komen uit bergdorpen, waar nagenoeg geen mogelijkheid is een behoorlijke school te bezoeken. Op een goede school hebben deze kinderen betere toekomstkansen. De ouders/opvoeders van de bergkinderen beschikken echter niet over geld. Vandaar dat het bezoeken van scholen zonder hulp is uitgesloten.

Tot 2008 werkte Joop als vrijwilliger voor een opvanghuis in Mae Taeng een provincie ten noorden van Chiang Mai. Daarbij heeft hij vanuit Nederland onmisbare (financiŽle) support ontvangen. Met de opgebouwde ervaring startte Joop een nieuw Thais project en een eigen opvanghuis Pa Mai, een Lisu dorp (de Lisu is ťťn van de bergvolken in Thailand), eveneens in de provincie Mae Taeng. De stichting zet zich er voor in om dit tehuis financieel mogelijk te maken. Daarbij kan worden gedacht aan het betalen van de huur van het tehuis, slaapvoorzieningen, gezond eten en drinken, degelijke kleding en het bezoeken van een goede school.

De dagelijkse leiding in het tehuis wordt thans verzorgd door Jee, een Karen (een ander bergdorp) die ooit zelf ook in een kindertehuis heeft gewoond. Joop kent deze jonge man uit die tijd en heeft in hem het volste vertrouwen. Joop persoonlijk begeleidt hem in het management van het nieuwe tehuis.
De belangrijkste doelstelling van het tehuis is kinderen de kans te geven een school te bezoeken en te werken aan de eigen toekomst. Een voorwaarde om in het tehuis te verblijven is dan ook dat zij dagelijks naar school gaan. De scholen waar de kinderen naar toe gaan bevinden zich op redelijke afstand van het tehuis. De kinderen van de basisschool gaan lopend. De middelbare school staat iets verder, in ieder geval niet op loopafstand. Hiervoor zijn fietsen gekocht, die door de stichting werden gefinancierd. Ook de door de scholen verplicht gestelde uniformen, schoolgeld, schoolboeken en ander schoolmateriaal worden door de stichting betaald. Dergelijke posten zijn voor de ouders/verzorgers van bergkinderen onbetaalbaar. Alleen al hierom kunnen de straatarme bergkinderen zonder te wonen in een tehuis als die in Pa Mai niet naar school. Wat betreft de voortgang van de kinderen op school, daarover wordt regelmatig vanuit het tehuis overlegd met de scholen.

Missie

De stichting heeft als missie armlastige kinderen, voornamelijk bergkinderen (de zogenaamde Hill Tribes' Children) in Zuid-Oost-AziŽ financieel te ondersteunen in hun ontwikkeling, zulks in de ruimste zin des woords. Bergkinderen zijn kinderen, waaronder wezen en halfwezen, die door opvang, opvoeding, huisvesting, scholing en studiebegeleiding voornamelijk in een opvanghuis de kans krijgen zich te ontwikkelen. Meer concreet streeft de stichting naar het volgende:
1. het financieel mogelijk maken van het in 2008 opgerichte kindertehuis en om daar zo`n 20 kinderen te laten wonen, zowel jongens als meisjes;
2. het financieel mogelijk maken van vervolgstudies van de kinderen om zo de kans, om ook op lange termijn zelfstandig een bestaan op te bouwen te optimaliseren. Indien nodig zal de stichting ook financieel zorgdragen voor een woonvoorziening voor deze studenten;
3. de financiŽle mogelijkheden onderzoeken om het kindertehuis uit te breiden.

De organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur vergadert tweemaal per jaar. In Thailand is een bestuurslid aanwezig die er op toeziet dat adequaat omgegaan wordt met de door de stichting ter beschikking gestelde financiŽle middelen (hierna: de vertegenwoordiger in Thailand).

Middelen

De stichting verkrijgt haar financiŽle middelen uit hoofde van erfstellingen, legaten, giften, sponsorgelden en alle andere wettige middelen.

De instrumenten

Het bestuur streeft er naar haar missie te bereiken via de volgende instrumenten:
- het opzetten van acties om het aantal donateurs uit te breiden;
- het actief (laten) benaderen van natuurlijke en rechtspersonen voor het doen van een gift;
- het (laten) organiseren van sponsoracties, bijvoorbeeld via scholen en sportevenementen;
- het uitbrengen van een nieuwsbrief onder de donateurs en andere geÔnteresseerden;
- het voeren van een verantwoord en gezond financieel beleid;
- de stichting een eigen identiteit geven, zoals eigen briefpapier, een logo en het opzetten en actueel houden van een website.

Financieel beleid

Op basis van zijn ervaringen en zijn kennis toetst de vertegenwoordiger in Thailand de uitgaven die worden gedaan.
Tijdens de bestuursvergaderingen en indien nodig tussentijds legt hij hierover verantwoording af aan de overige bestuursleden.

De penningmeester informeert de overige bestuursleden minimaal elk kwartaal middels een kosten- en batenoverzicht en stelt uiterlijk binnen zes maanden een financieel jaarverslag op over het voorgaande boekjaar.

Vrijwilligers

De organisatie van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers (dus onbezoldigd). Ook anderen, dan de bestuurders, die zich inzetten voor de stichting zullen niet meer worden betaald dan op basis van een onkostenvergoeding.


Dordrecht, december 2013


Secretariaat Hooftstraat 66, 3314 BE Dordrecht NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)